Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi, durnukly syýasy we ykdysady ýagdaýyň höküm sürmegi, daşary ýurt goýumlary üçin ygtybarly kanunçylyk binýady

Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi
Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi

Döwlet haryt-çig mal biržasy söwdalaryň üstünden haryt-maddy gymmatlyklar kabul edýär we ýerleýär, muňa intellektual eýeçiliginiň obýektleri, sungat eserleri we gozgalmaýan emläkler degişli däldir.

Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr
Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr

Biz millionlarça adamlarda geljege ynamyň döremegine we häzirki wagtda öz tagallarlarynyň erkin amala aşyrylmagyna ýardam edýäris

Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň
Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň

Erkin konwertirlenýän pulda tölenýän şertnamalardan başga-da, biržanyň daşary ýurtly gatnaşyjylary üçin Türkmenistanyň milli pulunda - manatda tölemek bilen daşary söwda şertnamasyny baglaşmaga mümkinçilik berilýär.

mouse.svg
Aşak
git
Biržanyň hyzmatdaşlary
AfghanPetrolGroupLtdcompany
p
p
p

Üns beriň!

Türkmenistanyň  Döwlet  haryt-çig mal  biržasynyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak arkaly elektron resminama dolanyşygyny hem-de birža söwdalaryny internet ulgamy arkaly onlaýn tertipde geçirmegi ýola goýmak,  birža hyzmatlaryny internet ulgamynyň üsti bilen amala aşyrmak üçin «bir penjire» ulgamyny döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şonuň bilen baglylykda, 2020-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Biržanyň edara binasynda sagat 15:00 bu ulgamda hyzmatlary amala aşyrýan telekeçiler bilen duşuşygy geçirmek meýilleşdirilýär.

Bu duşuşyga gatnaşmak bilen bagly soraglar boýunça Türkmenistanyň  Döwlet  haryt-çig mal  biržasynyň Seljeriş we täze tehnologiýalar müdirliginiň başlygy Serdar Berdiýew (iş telefon belgisi - 446020) we Täze tehnologiýalar bölüminiň başlygy Serdar Amandurdyýew (iş telefon belgisi - 446009)  bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Öndürijiniň katalogy
Öndürijiniň katalogy
Öndürijiniň katalogy
Öndürijiniň katalogy
Biziň işimiz barada
wideo
Halkara
hyzmatdaşlyk
Next arrow (block).svg
TDHÇMB - onlaýn ähli söwdalardan habardar bolmak üçin ýönekeý usuly teklip edýär
iPhoneXS
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB