Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi, durnukly syýasy we ykdysady ýagdaýyň höküm sürmegi, daşary ýurt goýumlary üçin ygtybarly kanunçylyk binýady

Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi
Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi

Döwlet haryt-çig mal biržasy söwdalaryň üstünden haryt-maddy gymmatlyklar kabul edýär we ýerleýär, muňa intellektual eýeçiliginiň obýektleri, sungat eserleri we gozgalmaýan emläkler degişli däldir.

Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr
Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr

Biz millionlarça adamlarda geljege ynamyň döremegine we häzirki wagtda öz tagallarlarynyň erkin amala aşyrylmagyna ýardam edýäris

Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň
Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň

Erkin konwertirlenýän pulda tölenýän şertnamalardan başga-da, biržanyň daşary ýurtly gatnaşyjylary üçin Türkmenistanyň milli pulunda - manatda tölemek bilen daşary söwda şertnamasyny baglaşmaga mümkinçilik berilýär.

mouse.svg
Aşak
git
Biržanyň hyzmatdaşlary
AfghanPetrolGroupLtdcompany
p
p
p

Üns beriň!

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşigi geçirilýär (milli manatda).

Bäsleşik boýunça arzalar 16.11.2020 ý. başlap, 30 günüň dowamynda kabul edilýär. 30-njy gün sagat 17:00 soň ugradylan arzalar kabul edilmeýär.

E-mail: info@exchange.gov.tm 
Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09 (tehniki soraglar boýunça).

Üns beriň!

Türkmenistanyñ Döwlet haryt-çig mal biržasyna iş tejribesi 3 ýyldan az bolmadyk, programmist, maglumat howpsuzlygy boýunça inžener,  tor ulgamy boýunça hünärmenler gerek.

Habarlaşmak üçin:

tel: (+993 12) 44-60-20, (+993 12) 44-60-09, (+993 12) 44-60-15
E-mail:  info@exchange.gov.tm

Öndürijiniň katalogy
Öndürijiniň katalogy
Öndürijiniň katalogy
Öndürijiniň katalogy
Biziň işimiz barada
wideo
Halkara
hyzmatdaşlyk
Next arrow (block).svg
TDHÇMB - onlaýn ähli söwdalardan habardar bolmak üçin ýönekeý usuly teklip edýär
iPhoneXS
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB