Birža söwdalaryna çykarylýan harytlaryň sanawy (KOTIROWKALAR) we harytlaryň nyrhlary müşderiler üçin indi has elýeterli! Birža söwdalaryna çykarylýan harytlaryň sanawy (KOTIROWKALAR) we harytlaryň nyrhlary müşderiler üçin indi has elýeterli!
Birža söwdalaryna çykarylýan harytlaryň sanawy (KOTIROWKALAR) we harytlaryň nyrhlary müşderiler üçin indi has elýeterli!


Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi
Geleşikleriň ýerine ýetirilmeginiň 100% kepilligi

Döwlet haryt-çig mal biržasy söwdalaryň üstünden haryt-maddy gymmatlyklar kabul edýär we ýerleýär, muňa intellektual eýeçiliginiň obýektleri, sungat eserleri we gozgalmaýan emläkler degişli däldir.

Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr
Geljege gadam basmaga çalyşmalydyr

Biz millionlarça adamlarda geljege ynamyň döremegine we häzirki wagtda öz tagallarlarynyň erkin amala aşyrylmagyna ýardam edýäris

Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň
Eýýäm şu gün maýa goýumlaryny goýmaga başlaň

Erkin konwertirlenýän pulda tölenýän şertnamalardan başga-da, biržanyň daşary ýurtly gatnaşyjylary üçin Türkmenistanyň milli pulunda - manatda tölemek bilen daşary söwda şertnamasyny baglaşmaga mümkinçilik berilýär.

mouse.svg
Aşak
git
Bildirişler

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.

Biziň işimiz barada
wideo
Mahabat
Next arrow (block).svg
TDHÇMB - onlaýn ähli söwdalardan habardar bolmak üçin ýönekeý usuly teklip edýär
iPhone
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy öz işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşiginiň (milli manatda) möhletini 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

E-mail: info@exchange.gov.tm 

Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09