Salgymyz
Başlyk
arrow
kabulhana
Telefon:

+993 (12) 446630

Başlygyň orunbasary
arrow
kabulhana
Telefon:

+993 (12) 446101

Birža söwdasyny guraýjy bölümi
arrow
Bölümiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446116

Makler
Telefon:

+993 (12) 446275

Seljeriş we täze tehnologiýalar müdirligi
arrow
Müdirligiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446020

Müdirligiň başlygynyň orunbasary
Telefon:

+993 (12) 446015

Hasaba alyş bölümi
arrow
Bölümiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446030

Bölümiň başlygynyň orunbasary
Telefon:

+993 (12) 446260

Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi
arrow
Bölümiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446055

Bölümiň başlygynyň orunbasary
Hasap we hasapçylyk bölümi
arrow
Bölümiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446070

Bölümiň başlygynyň orunbasary
Telefon:

+993 (12) 446071

Özara hasaplaşyklar bölümi
arrow
Bölümiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446080

Bölümiň başlygynyň orunbasary
Telefon:

+993 (12) 446037

Ykdysady seljeriş bölümi
arrow
Bölümiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446090

Bölümiň başlygynyň orunbasary
Telefon:

+993 (12) 446091

Hukuk we işgärler müdirligi
arrow
Müdirligiň başlygy
Telefon:

+993 (12) 446040

Müdirligiň başlygynyň orunbasary
Telefon:

+993 (12) 446047

Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy öz işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşiginiň (milli manatda) möhletini 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

E-mail: info@exchange.gov.tm 

Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09