Şertnamalary hasaba almak

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda şertnamalary hasaba almak sagda berlen çyzgy boýunça amala aşyrylýar.

1 Resminamalary kabul etmek 9.00-17.00
2 Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi
3 Hukuk we işgärler müdirligi
4 Hasaba alyş bölümi
5 Özara hasaplaşyklar bölümi
6 Ýolbaşçylaryň gol çekmegi üçin tabşyrmak
Harytlary birža söwdalaryna çykarmak üçin zerur resminamalaryň sanawy

Harydy birža söwdalaryna çykarmaga rugsat berilmegini sorap ýüztutma haty

Harydyň satuwy barada ýüztutma haty, bellenen görnüşde doldurylýar

TDHÇMB-nyň talaplaryna laýyklykda düzülen harydyň ýöriteleşmesi

Telekeçilik işi bilen meşgullanmaga hukugyny tassyklaýan resminamalar

arrow

Ýuridik şahslar üçin - Tertipnama, Ýuridik şahslaryň Ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme, Ýuridik şahslaryň Ýeke-täk döwlet sanawynda döwlet tarapyndan hasaba alnandygy barada şahadatnama, daşary ykdysady işine gatnaşyjynyň şahadatnamasy (telekeçilik işiniň kiçi we orta subýektlerinden başgasy) Ýuridik şahsy emele getirmezden telekeçiler üçin - patent we bellige almak barada şahadatnama.

Harydyň gelip çykyşyny tassyklaýan resminamalar

arrow

Eger haryt Türkmenistanyň çägine girizilen bolsa - gümrük-ýük beýannamasynyň nusgasy Eger haryt Türkmenistanyň içerki bazaryndan satyn alnan bolsa - aluw-satuw şertnamasynyň nusgasy ýa-da töleg resminamalary Eger haryt satyjy tarapyndan öndürilen bolsa - harydyň özüne düşýän

Ýükläp almak üçin resminamalar
Zerur resminamalaryň sanawy (Arhiw)
Resminamalaryň nusgalary (Arhiw)
Harytlaryň nyrhlary
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy öz işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşiginiň (milli manatda) möhletini 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

E-mail: info@exchange.gov.tm 

Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09