Kadalaşdyryjy binýat
Arbitraž topary öz işinde Konstitusiýadan, kanunlardan Prezidentiň namalaryndan, Biržanyň Düzgünnamasyndan, birža söwdasynyň düzgünlerinden we beýleki kadalaşdyryjy-hukuk namalardan gollanýar
Arbitraž toparynyň ygtyýarlyklaryna şular girýär:
1 Birža söwdalarynda baglaşylan geleşikleriň hereketini ýatyrmak
2 Biržada hasaba alnyp, zerurlygy bolmadyk şertnamalary ýatyrmak
3 Birža geleşikleri we birža söwdasynyň meseleleri boýunça jedelleri seretmek
4 Şertnamalar baglaşylanda, olara üýtgetmeler girizilende we olar bozulanda ýüze çykýan meselelere seretmek
5 Topar kabul edilen karary üýtgetmäge, ýatyrmaga we dikeltmäge haklydyr
6 Birža söwdasynyň gatnaşyjylary tarapyndan ýol berlen bozulmalara seretmek
Iş tertibi
Şertnamalary hasaba almagyň tertibi
Harytlar üçin nyrhlary kesgitlemegiň tertibi
Buýruklar
Birža kanunçylygynda täzelikler
Birža hyzmatlary üçin ýygymlaryň möçberleri
Söwdalara gatnaşyjylar üçin goýumlaryň möçberleri
Dellallyk ýerini satyn almagyň tertibi
Şertnamalary bellige almagyň Tertibine goşmaça girizmek hakynda
Söwdalara gatnaşyjylar üçin jerimeleriň sanowy
Söwda kadalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda buýruk
Kanunlar
Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda
Halkara şertnamalary hakynda
Içerki gözegçilik kadalary
Şu Kadalar “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket hakynda” Kanunyň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen işlenip taýýarlandy hem-de Türkmenistanyň hereket edýän Raýat we Jenaýat kodeksleriniň talaplaryna laýyklykda hökmany suratda berjaý edilmäge degişlidir
Ýükläp almak üçin resminamalar
Içerki gözegçilik kadalary
Ýuridik şahsyň sowalnamasy
Telekeçiniň sowalnamasy
Ýurudik şahsyň doldurýan sorag-jogap görnüşi
Telekeçiniň doldurýan sorag-jogap görnüşi
Konsullykda kanunlaşdyrmagyň tertibi hakynda gözükdiriji

Konsullykda kanunlaşdyrmak resminamalarda we namalarda gollaryň hakykylygyny, şeýle hem olaryň konsulyň bolýan döwletindäki kanunlara laýyk gelýändigini anyklamakdan we olara şaýatlyk etmekden ybaratdyr, munuň özi döwlet we iňlis dillerinde kanunlaşdyryş ýazgysyny ýazmak ýa-da kanunlaşdyryş möhürçesini goýmak bilen amala aşyrylýar.

Ýükläp almak üçin resminamalar

Ýuridik şahsyň sowalnamasy

Harytlary birža söwdalaryna çykarmak üçin zerur resminamalaryň sanawy

Harydy birža söwdalaryna çykarmak üçin rugsatnama sorap ýüztutma haty

Harydyň satuwy hakynda ýüztutma haty, bellenen görnüşde doldurylýar

TDHÇMB-nyň talaplaryna laýyklykda düzülen harydyň ýöriteleşmesi

Telekeçilik işi bilen meşgullanmaga hukugyny tassyklaýan resminamalar

arrow

Harydyň gelip çykyşyny tassyklaýan resminamalar

arrow
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy öz işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşiginiň (milli manatda) möhletini 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

E-mail: info@exchange.gov.tm 

Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09