Tarifler we ýygymlar

TDHÇMB-nyň hyzmatlara bolan tarifleri

Taslamalaryň we şertnamalaryň nusgalarynyň resmileşdirilmesi, düzülmesi we çapy (bir sahypa kagyzyň bahasynyň hasaby bilen), maglumatlar sahypanyň bir ýüzünde

100 тмт

Tarifler (GBüS bilen) manatda

Dellallyk hyzmatlary
şertnamanyň jemi bahasy
525 000 manada çenli 525 тмт
Rezident däller üçin 150 $
525 001 manatdan ýokary 0.1 %Baha barada maglumat
( bir pozisiýanyň bahasy)
Rezidentler üçin 105 тмт
Rezident däller üçin 30 $
Dellallyk ýeri
Rezidentler üçin 10 000 тмт
Rezident däller üçin 5 000 $
Nebitgaz pudagynyň
harytlyk önümlerini
satyn alyjy
rezident däller üçin
10 000 $
Maliýe gözegçilik bölümi tarapyndan müşderini hasaba almak
Rezidentler üçin 1050 тмт
Rezident däller üçin 300 $

Goşmaça ylalaşygy bellige almak

(1 goşmaça ylalaşyk sahypa sanyna garamazdan)
Rezidentler üçin 350 тмт
Rezident däller üçin 100 $


Baha barada maglumat şol sanda baha netijenama (bir pozisiýanyň bahasy, emma umumy bahasy 100 pozisiýanyň bahasyndan ýokary bolmaly däl) býujetden maliýeleşdirilýän taraplardan başgalara 105 тмт
Rezident däller üçin 30 $
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy öz işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşiginiň (milli manatda) möhletini 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

E-mail: info@exchange.gov.tm 

Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09