Tarifler we ýygymlar

TDHÇMB-nyň hyzmatlara bolan tarifleri

Taslamalaryň we şertnamalaryň görnüşleriniň resmileşdirilmesi, düzülmesi we çapy (bir sahypa kagyzyň bahasynyň hasaby bilen), maglumatlar sahypanyň bir ýüzünde

100 тмт

Tarifler (GBüS bilen) manatda

Dellal hyzmatlary
Şertnamanyň umumy jemi
6 000 – 15 000 0.7 %
15 001 – 30 000 0.6 %
30 001 – 48 000 0.5 %
48 001 – 72 000 0.4 %
71 001 – 120 000 0.3 %
120 001 – 240 000 0.2 %
240 000 < 0.1 %
Dellallyk orun
Ýerli raýatlar üçin 10 000 тмт
Daşary ýurt raýatlary üçin 5 000 $
Nebit-gaz ulgamynyň önümlerini
satyn alýan daşary ýurt raýatlary üçin
50 000 $
Müşderini maliýe-barlag bölümi tarapyndan hasaba almak
Ýerli raýatlar üçin 350 тмт
Daşary ýurt raýatlary üçin 100 $

Goşmaça ylalaşyklary hasaba almak

Sahypalaryň sanyna bagly bolmadyk 1 goşmaça ylalaşyk
Ýerli raýatlar üçin 175 тмт
Daşary ýurt raýatlary üçin 50 $
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB

Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin resminamalary WORD  görnüşinde aşakdaky görkezilen elektron salgylaryna ibermegiňizi haýyş edýäris:

  1. Maliýe gözegçiligi bölümi boýunça - maliye_gozegcilik@exchange.gov.tm
  2. Hasaba alyş bölümi boýunça- hasaba_alys@exchange.gov.tm
  3. Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi boýunça -
    baha_seljeris@exchange.gov.tm

Şertnamalaryň taslamalary degişli bölümler tarapyndan seredilip, berilen bellikler Siziň elektron poçtaňyza yzyna gaýtarylar.


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy öz işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşiginiň (milli manatda) möhletini 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çenli uzaldýar.

E-mail: info@exchange.gov.tm 

Tel: 44-60-20; 44-60-15, 44-60-09